Når Riksen Ikke er godt nok;

Avvist av Riksen, på venteliser for alltid, eller man ønsker raskere og bedre behandling

Introduksjon og rettigheter

Rikshospitalet, eller NBTS/NBTK som de også er ofte omtalt som, har lenge vært det “eneste” alternativet for transisjon i Norge. NBTK står for “Nasjonal Behandlingstjeneste for Kjønnsinkongruens”. De har ikke blitt gitt retten til å kalle seg “Nasjonal” fordi de ikke følger nasjonale retningslinjer, men de kaller seg det likevel i samtaler og på sine sider. Du finner nasjonale rettningslinjer her.

Mange kan fortelle deg at Riksen har ekstremt lange ventelister som man kan være på i årevis, utdaterte og gammeldagse holdninger til kjønnsroller, diskriminerende og uverdig behandling, samt at de avviser folk på veldig tynt grunnlag(opp til 6 av 10 som søker behandling blir avvist) eller på grunn av “retningslinjer” de selv har funnet på som ikke eksisterer i de nasjonale retningslinjene. (Som at de ikke vil behandle ikke-binære)

Helsedirektoratet skriver i  Pasientrettigheter og helsehjelp til personer med kjønnsinkonruens:

For pasienter er en likeverdig og trygg dialog avhengig av:

 • å bli behandlet med respekt
 • å bli tatt på alvor
 • å føle tillit og trygghet
 • å få hjelp når behovet er der
 • Avslag på helsehjelp begrunnes faglig. Diagnosekriterier, indikasjoner og kontraindikasjoner bør nedtegnes så klart som mulig. Beslutningene skal fattes på et tydelig grunnlag som kan forstås av både helsepersonell og pasienten selv, og at den som ikke får innvilget helsehjelp forstår hvilket grunnlag beslutningene er fattet på.

Riksen ender ofte opp med å ikke oppfylle disse kravene. Det er derfor viktig å vite dine rettigheter som pasient og klage helt til Statsforvalteren om man må.

For eksempel:

-Å bli avvist fordi man har blitt henvist fra fastlege uten å ha vært i DPS/BUP for behandling er feil. Henvisning fra fastlege skal være nok ifølge nye regler. Klag på dette. (Det kan fremdeles være lurt å være i behandling hos DPS/BUP da dette kan hjelpe til å korte ned på ventetid og vil generelt hjelpe deg med angst og depresjon som måtte forekomme av kjønnsinkongruens og ventetid)

Se:https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kjonnsinkongruens/utredning-behandling-og-oppfolging#ved-kjonnsinkongruens-bor-generelle-prinsipper-for-utredning-og-behandling-folges-praktisk Utdrag:

 • Kjønnsinkongruens er ikke en psykisk lidelse, men en tilstand som kan
  medføre behov for helsehjelp av både medisinsk og psykologisk art. Ikke
  alle personer som opplever kjønnsinkongruens har behov for psykisk
  helsehjelp. Psykiatrisk/psykologisk utredning er ikke en betingelse for å
  tilby kjønnsbekreftende behandling.

-Å bli avvist fordi man er ikke-binær er heller ikke godt nok. Riksen hevder å ikke behandle ikke-binære, men igjen så sier nasjonale rettningslinjer at ikke-binære faller fremdeles under kjønnsinkongruens paraplyen og har krav på behandling.

Se: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/kjonnsinkongruens/om-retningslinjen

Udrag:

 • Generelt er forskningen og tilnærming til pasientgruppen preget av hvordan kjønn forstås og forventningene til kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk praktiseres i ulike samfunn og kulturer. Behandling av personer med kjønnsinkongruens ble introdusert i en tid hvor to-kjønnsmodellen var rådende (4). Den binære forståelsen eller to-kjønnsmodellen var underliggende i den tidligere versjonen av ICD-10: «Sterkt ønske om å leve og bli akseptert som tilhørende det annet kjønn.» Dette er endret. WHO har oppdatert temaet kjønnsinkongruens og plassert det i et nytt kapittel 17 «Conditions related to sexual health» (9).
 • Endringene får konsekvenser for tilnærmingen til forskningen og kunnskapsbasert praksis. Kjønnsinkongruens regnes ikke lenger som en psykisk forstyrrelse. Personer som opplever kjønnsinkongruens inkluderer både ikke-binære, ikke-kjønnsnormative (bryter med samfunnets forventninger til kjønnsidentitet og -uttrykk) og de som definerer seg som enten mann eller kvinne/gutt eller jente (binære).

LES OM DINE RETTIGHETER SOM PASIENT OG IKKE TA AVSLAG SOM SLUTTEN PÅ DIN BEHANDLING. DU KAN FÅ AVSLAG, FOR Å SÅ FÅ BEHANDLING ETTER AT DU KLAGER.

Alternativ behandling til Riksen:

Regionalt senter for kjønnsinkongruens (Vestfold)

Slike sentere håper vi at skal dukke opp flere steder i landet, men nå finnes det et slikt senter i Vestfold.

https://www.siv.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/dps-vestfold/regionalt-senter-for-kjonnsinkongruens

 

Helsestasjon for kjønn og seksualitet (Oslo)

For barn og unge opp til 30 år så har tilbud som Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo åpnet opp. Det er forhåpentligvis flere på vei, men din lokale Helsestasjon for ungdom skal også ha kompetanse og tilbud som involverer transpersoner også.

På HKS i Oslo så tilbyr de hormonbehandling til de over 18, og er mer helhetelig oppfølgingstilbud for alle aldre 30 og nedover. Tilbudene er gratis. Kan komme alene eller med foreldre/foresatte. Henvisning ikke nødvendig.

 

Kompetansesenter for kjønn og seksualitet (Trondheim)

For barn og unge opp til 20 år så kan du gå til KKS, Kompetansenter for kjønn og seksualitet i Trondheim. De tilbyr samtaler, gruppesamtaler og annet.

Tilbudene er gratis. Kan komme alene eller med foreldre/foresatte. Henvisning ikke nødvendig.

 

Private behandlere

(*Denne listen er ukomplett. Kjenner du til andre private behandlere så send oss gjerne denne informasjonen så vi kan oppdatere siden.)

Når det offentlige svikter eller ikke er godt nok så kan man velge private behandlere. Dette må man betale for, men man slipper ofte de lange ventelistene og det finnes mange kompetente behandlere i det private. Rikshopsitalet kan finne på å si at alle private behandlere bare er ute etter penger, men dette stemmer ikke med manges erfaringer med privat behandling.

Esben Esther Pirelli Benestad

*Obs, Esben Esther tar for tiden ikke inn nye pasienter, vi oppdaterer straks hen gjør.

Esben Esther Pirelli Benestad er en ikke-binær lege og sexolog, samt norsk “kjendis”. Hen behandler transpersoner i Grimstad, og er velkjent som en av de beste å gå til får privat behandling. Hen var tidlig ute med å henvise transpersoner til kirurgi og skrive ut hormonbehandling, til Riksens store frustrasjon. Siden hen er lege og sexolog så har hen hatt kompetansen og kunnskapen til å ta opp denne kampen for å få fortsette.

Man kan bli referert til Benestad av fastleger eller psykologer, men henvisning er ikke nødvendig for å begynne behandling. Kontaktinformasjonen hens finnes her.

Benestad tilbyr hormonbehandling blandt annet. Dette må man betale for selv. Ifølge personer som har vært i behandling hos hen så kan det gå 2-3 måneder fra behandlingsoppstart til evt hormonbehandling. Dette kan variere.

Første oppstartstimen koster som regel 1600,-.
Fra der så koser oppfølgingstimer rundt 500,- eller mer pga du betaler per minutt.

Det tilbys også timer over Skype for de som ikke bor i Grimstad eller omegn. Slik sparer man reisekostnader.

Hormoner etter å ha fått resept koster også men det er individuelt etter dosering og type, men koster ofte 300-500,- i måneden.

 

Din Fastlege

Skeivkunnskap.no skriver:

I Norge er det slik at en fastlege kan skrive ut hormoner til mennesker som ønsker dette. Fastlegene bør da ha kompetanse på hormoner og kjønn. Om legen mangler dette kan hen lese seg opp og kontakte en endokrinolog (hormonlege). Om din fastlege skriver ut hormoner er det på hvit resept, og dermed relativt dyrt, mens om man har fått diagnose på NTBS får man hormoner på blå resept.

Mange fastleger er redde for å gjøre dette da Riksen har historie med å gå etter alle fastleger som prøver det. Snakk med din fastlege om de er villige til å gjøre dette, eller evt let etter en fastlege som kan/har kompetanse. Dette gjelder også hormonblokkere/pubertetsblokkere til barn.

 

Pasientrettigheter skriver:

I utgangspunktet kan enhver lege eller psykolog sette diagnosen kjønnsinkongruens. For å få helsetjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten kreves godkjenning av spesialister før behandling kan initieres. Dette kan for eksempel gjelde pasienter som har ønske om hormonell eller kirurgisk behandling. Dagens regelverk forutsetter at de fleste hormonpreparater som benyttes i kjønnsbekreftende helsehjelp må rekvireres av definerte spesialister for at det skal gis refusjon. Hvis andre leger forskriver hormonpreparater til en pasient på indikasjonen kjønnsinkongruens må pasienten betale legemidlet selv.

 

HKS skriver i sin oppdatering om hormonbehandling etter møte med HDIR, Statsforvalter og Oslo kommune:

For de over18 år er hovedregelen at pasienter skal få behandling i spesialisthelsetjenesten/regionsentrene. Det kan likevel vurderes oppstart hos fastlege, avtalespesialist eller privat aktør, dersom de har kompetanse på feltet.

 

 

 

Psykologer og andre behandlere med kompetanse rundt kjønn

(*Denne listen er ukomplett. Kjenner du til andrebehandlere så send oss gjerne denne informasjonen så vi kan oppdatere siden.)

Her finner du en liste med psykologer og andre behandlere som har diverse tilbud rundt om i landet.

https://www.psykologforeningen.no/foreningen/utvalg-raad-og-interesseforeninger/psykologfaglig-nettverk-for-seksualitets-og-kjoennsmangfold/arkiv/erfaringer-fra-samtalegrupper-for-transpersoner

 

 

Kirurger som opererer privat

I Norge:

Akademiklinikken.no:
Fjerning av bryst: Dr. Halfdan Simensen. Diagnose ikke nødvendig. 56000,- uansett metode

Brystimplantat: Dr. Halfdan Simensen. Diagnose ikke nødvendig. Fra  42000,- les mer her.

Dr. Halfdan Simensen trenger ikke at du har fått diagnosen av NBTK, men hvis du ikke har så krever han erklæring fra epikrise/psykolog/psykiater. Han skriver: “Jeg er avhengig av at de jeg opererer har  vært gjennom slik vurdering  der det konkluderes med  at temaet er gjennomarbeidet, det anses som forsvarlig, pasienten anses som samtykkekompetent, angreaspektet er diskutert og at psykologen mener at pasienten vil  være tjent med et slikt inngrep.”
Han krever heller ikke at du har vært på hormonbehandling ved fjerning av bryster, men for brystimplantater vil det gi bedre resultater å ha begynt og vært på østrogen.

*Denne informasjonen er hentet hos behandleren selv og er bekreftet av behandleren.

I Sverige:

Fjerning av bryst: Dr. Alexander Kamali på ACPK . Trenger ikke diagnose eller referanse, men greit å vise til hvis man har. Konsultasjon iløpet av noen uker, og operasjon som regel 4-6 uker senere. Fra 39000 SEK plus konsultasjonsavgift.

Fjerning av bryst: Dr Leif Gylbert https://plastikkirurgen.com
Pris varierende. Opptil 84 000 SEK.

Fjerning av bryst: Reformklinikken Dr.  Tuve Mårtensson. Diagnose ikke nødvendig. 39000 SEK.

Brystimplantat: Reformklinikken Dr.  Tuve Mårtensson. Diagnose ikke nødvendig. 45000 SEK.

*All informasjon om behandling i Sverige hentet fra offentlige forum og sider hvor behandlingen diskuteres av pasienter eller behandlere. Kan derfor variere.

 

*All informasjon på denne siden om private behandlere er basert på personlige erfaringer som har blitt delt med oss i Transhjelpen eller postet i offentlige forumer,  og kan variere. Gi oss beskjed hvis du finner noe informasjon som er feil, utdadert eller trenger å endres på. Vi ønsker at denne siden skal være så nøyaktig som mulig.

Takk.

TIL TOPPEN
Bli varslet når varen kommer på lager Vi sender deg en e-post når produktet blir tilgjengelig for salg.
Have no product in the cart!
0